Ga naar hoofdinhoud
zoetzoutverdeling Zeeuwse ondergrondgrond

Bron kaart

Monitoring zoet-zout grondwater

In Zeeland worden de beperkte zoetwatervoorraden in de ondergrond benut voor beregeningen in de landbouw. Deze relatief kleine, ondiepe zoetwatervoorraden zijn gevoelig voor verzilting onder invloed van klimaateffecten (droogte) en de daaraan gerelateerde grondwater onttrekkingen voor beregening.

Naast gebiedsdekkende inventarisaties (zoet-zoutverdeling Zeeuwse ondergrond|Provincie zeeland) is er ook behoefte aan realtime monitoring. Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen hebben de ambitie om een permanent meetnet in te richten om de dynamiek en toestand van de kleine zoetwatervoorkomens scherper in beeld te brengen. Er is (ook internationaal) geen kant en klare oplossing voor Zeeland beschikbaar.

 

Project zoutwachter 2.0

Bij het SEA Lab in Vlissingen wordt de werking van de (klassieke) zoutwachterkabel in detail onderzocht: In de groene opslagtank is een geconditioneerde ondergrond aangebracht, met daarin een prototype van een zoutwachterkabel. Middels de toevoer van zoet danwel zout water wordt de verschuiving van het zoet-zout grensvlak gereguleerd.

prototype zoutwachterkabel in innovatieruimte waterschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proefopstelling zoutwachterkabel
ingebruikname proefopstelling bij SEA Lab in Vlissingen
bovenaanzicht meetopstelling zoutwachterkabel
bovenaanzicht zoutwachterkabel

meetkast zoutwachterkabelmeetkast zoutwachterkabel

 

Meetprincipe

De werking van dit meetsysteem is gebaseerd op de elektrische geleidbaarheidsmeting met een kabel in de bodem (zie afbeelding). De spanning tussen twee andere elektrodes wordt gemeten om de elektrische weerstand te kunnen berekenen op verschillende dieptes. De gemeten elektrische weerstand levert informatie over het zoutgehalte in de bodem, vandaar de naam zoutwachter. Meer informatie over de zoutwachter.

meetprincipe zoutwachter
meetprincipe zoutwachter

 

Automatisering

Parallel wordt een geautomatiseerd monitoringsysteem ontwikkeld via de Multiflexmeter techniek in combinatie met een provinciedekkend vrij Internet of Things (Internet of Wind – Multiflexmeter).

 

Samenwerking

  • Dit onderzoek is een samenwerking van:
  • Provincie Zeeland
  • Waterschap Scheldestromen
  • Deltares
  • Studenten van de Hogeschool Zeeland

zoutwachterkabel 2.0

De onderzoeksresultaten en ontwerpen delen we graag met (andere delta’s in) de wereld: open source!

MIT open source

Meer informatie:

https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemonderzoek/onderzoekstechnieken/zoutwachter

https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/registratieobjecten/grondwatermonitoring/formatieweerstandonderzoek-frd/

https://www.zeeland.nl/water/zoet-water/zoet-zoutverdeling-zeeuwse-ondergrond

 

Back To Top